tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Statuten

De algemene vergadering van 29/09/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR


ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Tennisclub Koksijde T.C.K.
De verkorte benaming van de vzw is: T.C.K.

ARTIKEL 2

De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Zeelaan 72, 8670 Koksijde

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het bevorderen van de beoefening van de tennis– en padelsport en deze sporten toegankelijk maken voor alle leeftijden.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De vereniging richt hiertoe accommodatie in om de tennis- en padelsport te beoefenen. Zowel de recreatieve als de competitiespeler staat hierbij centraal. De vereniging richt ook lessen, toernooien en alle activiteiten in die betrekking hebben op de tennis- en padelsport.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vereniging zorgt voor een professionele aanpak en kwaliteitsvolle clubwerking, toegankelijk voor alle leeftijden en dit zowel voor de inwoners van Koksijde als voor haar vele toeristen. Dit alles in een sfeer waarin plezier en gezelligheid, samenhorigheid en sociale binding dominant zijn, waar leden zich met elkaar verbonden voelen (het wij-gevoel) en respectvol met elkaar omgaan, waar jongeren zich thuis voelen en de gelegenheid krijgen te groeien, niet alleen als tennisser, maar zeker ook als mens.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: LEDEN


ARTIKEL 5

De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie.

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden uitsluitend bepaald door de statuten.

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.

Nieuwe leden worden benoemd onder de toegetreden leden.

ARTIKEL 7

Toegetreden leden zijn personen die in regel zijn met de jaarlijkse bijdrage en als dusdanig kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, zoals wedstrijden, ontmoetingen met andere clubs, tornooien en de interclubcompetitie.

Hiernaast telt de vereniging nog twee categorieën van toegetreden leden:
- steunende leden die door het betalen van een jaarlijkse vastgestelde minimumbijdrage hun steun en sympathie tegenover de vereniging willen betuigen;
- ereleden: deze titel wordt verworven op beslissing van het bestuursorgaan op basis van bijzondere verdiensten tegenover de vereniging.

ARTIKEL 8

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door het bestuursorgaan.

De effectieve leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het effectief lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

De algemene vergadering kan leden uitsluiten conform de procedure tot statutenwijziging.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN


ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie en maximum twaalf bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging.

In het geval er voor de invulling van de vrije mandaten meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, worden onder de kandidaten, slechts het aantal kandidaten dat overeenstemt met het aantal beschikbare mandaten verkozen, meer bepaald de kandidaten met de meeste stemmen, mits zij een meerderheid van stemmen hebben behaald.

ARTIKEL 12

Bestuurders worden benoemd voor vier jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door overlijden.

ARTIKEL 15

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 16

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

Op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan kan een bestuurder zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, mits verlening van een schriftelijke volmacht. Hierbij kan een bestuurder maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd  is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

ARTIKEL 17

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 18

Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het bestuursorgaan van toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

ARTIKEL 19

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 20

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 21

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

ARTIKEL 22

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een afgevaardigde bestuurder en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 23

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter of van een hiertoe aangeduide afgevaardigde bestuurder.

ARTIKEL 24

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 25

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan. 

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 27

Het dagelijks bestuur kan uit één of meerdere personen bestaan. Indien het orgaan uit meerdere personen bestaat, oefent het diens bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan dan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende dagelijkse bestuurder.

Het dagelijks bestuur kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het dagelijks bestuur van toepassing. Een dagelijks bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen.

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING


ARTIKEL 28

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.   

Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven.

In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.

Toegetreden leden kunnen de bijeenkomsten van de algemene vergadering bijwonen zonder stemrecht.

ARTIKEL 29

De algemene vergadering is bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de  verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale  onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 30

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan. In voorkomend geval kan de commissaris voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering.

ARTIKEL 31

Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan of in voorkomend geval aan de commissaris en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 32

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon of in voorkomend geval door de commissaris. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 33

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan of in voorkomend geval door de commissaris. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 34

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 35

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 36

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

ARTIKEL 37

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

Bij uitsluiting van een lid moet het lid gehoord worden.

ARTIKEL 38

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN


ARTIKEL 39

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING


ARTIKEL 40

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op basis van één van de procedures uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige, belangeloze doelstelling.

ARTIKEL 41

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 29/09/2023

Te Koksijde,

Exsteens Jos, voorzitter

---------------------------------------------------------------------------------

Jaarlijkse algemene statutaire vergadering

datum: 02.02.2024 om 19:30

kandidatuur vast lid
kandidatuur bestuurslid
beleidsdomeinen
agenda 02.02.24