tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Statuten

De Tennisclub Koksijde “T.C.K.” werd op 15 januari 1977 opgericht als vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 1977 onder nr. 872.

Titel I: NAAM, ZETEL, MISSIE, DUUR

Artikel 1: Naam

De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: Tennisclub Koksijde, afgekort T.C.K.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Recreatiecentrum, Zeelaan 72, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Artikel 3: Missie

Tennisclub Koksijde zorgt voor een professionele aanpak en kwaliteitsvolle clubwerking, waarbij zowel de recreatieve spelers als de competitiespeler centraal staat.  Tennisclub Koksijde wil de tennissport promoten en toegankelijk maken voor alle leeftijden (kleuters, jeugd, volwassenen, senioren), en dit zowel voor de inwoners van Koksijde als voor haar vele toeristen.  Dit alles in een sfeer waarin plezier en gezelligheid, samenhorigheid en sociale binding dominant zijn, waar leden zich met elkaar verbonden voelen (het wij-gevoel) en respectvol met elkaar omgaan, waar jongeren zich thuis voelen en de gelegenheid krijgen te groeien, niet alleen als tennisser, maar zeker ook als mens.

Artikel 4: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: LEDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 5: Leden

De vereniging is samengesteld uit: vaste leden, toegetreden leden, steunende leden en ereleden.
Het minimumaantal der vaste leden is twaalf.

Artikel 6: Vaste leden

1. het huidig bestuur;
2. alle personen in regel met de vastgelegde bijdrage voor het lopende jaar, en als vast lid door de algemene vergadering aanvaard, op voordracht van de raad van bestuur.

Artikel 7: Toegetreden leden

Alle personen die in regel zijn met de jaarlijkse bijdrage en als dusdanig kunnen genieten van de speciale voorwaarden voorbehouden aan leden van de club, welke voorwaarden worden door de raad van bestuur bepaald.
De toegetreden leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de club zoals wedstrijden, ontmoetingen met andere clubs, tornooien en de interclubcompetitie.
Ieder toegetreden lid wordt jaarlijks uitgenodigd zijn kandidatuur in te dienen om als vast lid door de raad van bestuur op de eerstvolgende algemene vergadering te worden voorgesteld.

Artikel 8: Steunende leden

Alle personen die door het betalen van een jaarlijkse vastgestelde minimumbijdrage hun steun en sympathie tegenover de T.C.K. willen betuigen.

Artikel 9: Ereleden

Ieder persoon die door zijn houding, optreden of steun aan de club, de titel van erelid verdient kan als dusdanig door de raad van bestuur worden vereremerkt.
De titel van erelid kan altijd worden herroepen.

Artikel 10: Ontslag

Het staat ieder lid vrij op elk tijdstip ontslag te nemen mits de raad van bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Ieder lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt wordt als ontslagnemend beschouwd en kan als dusdanig van de voordelen van de club niet meer genieten.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde der stemmen uitgesproken worden, op voorstel en na onderzoek van de raad van bestuur.
Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt heeft geen recht op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.

Artikel 11: Jaarlijkse bijdrage

Alle leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de raad van bestuur en niet hoger mag zijn dan tweehonderdvijftig euro.

Titel III: ORGANEN VAN DE VERENIGING

Artikel 12: Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden, zij hebben allen een gelijk stemrecht.
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De algemene vergadering is bevoegd tot:
a. wijziging van de statuten;
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
c. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
f. de ontbinding van de vereniging;
g. de uitsluiting van een lid;
h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
i. alle gevallen waarin de wet of de statuten zulks vereisen.

De toegetreden leden kunnen de algemene vergadering bijwonen.

Een vast lid kan slechts door een ander vast lid vertegenwoordigd worden op de algemene vergadering en deze laatste moet bovendien drager zijn van een geschreven volmacht.

De leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen per mail, per gewone brief of per bericht rechtstreeks aan de bestemmeling overhandigd of te zijnen huize besteld zonder dat een bewijs moet worden verstrekt van deze formaliteit, ten minste acht werkdagen voor de vergadering.
De dagorde moet in de bijeenroeping zijn vermeld.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen ten minste éénmaal per jaar, in de loop van de maand februari.
Eventueel buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de raad van bestuur en in de gevallen voorzien door de wet.
De genomen beslissingen worden in een register genotuleerd door de secretaris.  De leden kunnen ten allen tijde bij de secretaris kennis ervan nemen.

Artikel 13: De commissaris

De algemene vergadering zorgt voor de aanstelling van een commissaris, gelast met het toezicht over de rekeningen en het indienen van een jaarverslag.
Hij wordt benoemd voor de duur van één jaar.

Artikel 14: Ontbinding van de vereniging

In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, stelt hun machten vast en beslist aangaande de bestemming van het nettoactief.
Die bestemming moet op verplichte wijze zoveel mogelijk het doel benaderen van de vereniging zelf.

Artikel 15: Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt de vereniging.
Hij is samengesteld uit minimum drie en maximum twaalf vaste leden, benoemd voor de duur van vier jaar door de algemene vergadering der vaste leden.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden.  De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De bestuurders zijn ten persoonlijke titel niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging.  Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen de organisatie, de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van het personeel en het opstellen van het huishoudelijk reglement, en om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid overdragen aan één der bestuurders.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, of zijn plaatsvervanger.
De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van de leden aanwezig zijn, of vertegenwoordigd.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Er wordt door de secretaris een proces-verbaal opgesteld van de beslissingen.

Artikel 16: Rechtsvorderingen

De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe afgevaardigde bestuurder.

Artikel 17: Rekeningen

Ieder jaar op datum van 31 december worden de rekeningen van het afgelopen jaar gesloten en de begroting van het volgende dienstjaar opgesteld.
Beide worden aan de algemene vergadering voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 18: Overige punten

Alle andere in onderhavige statuten niet geregelde punten worden overeenkomstig de wet geregeld.